วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3578 ลว 15 ก.พ.59 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3584 ลว 15 ก.พ.59 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยศาสตร์ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3587 ลว 15 ก.พ.59 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3583 ลว 15 ก.พ.59 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3585 ลว 15 ก.พ.59 คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 801 ลว 15 ก.พ.59 การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/ว 798 ลว 15 ก.พ.59 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2559 (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3581 ลว 15 ก.พ.59 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/1721 ลว. 22 ม.ค. 59 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชลบุรี (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 706 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/210 ลว 12 ก.พ.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 706 วัน) ประเภท1