วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 800 ลว 15 ก.พ.59 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3ว 802 ลว 15 ก.พ.59 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3595 ลว 15 ก.พ.59 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 802 การทำรายระเอียดการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023./3580 ลว 15 ก.พ.59 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 40 ลว 15 ก.พ.59 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์ารบริหารส่วนตำบลเป็นเงินค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/3498 ลว 11 ก.พ.59 การตรวจสอบการคลังของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3178 ลว 9 ก.พ.59 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ "มหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ" (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/207 ลว 11 ก.พ.59 ขอให้จังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/211 ลว 12 ก.พ.59 แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1