วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/.... ลว 17 ก.พ.59 รายชื่อผู้แทนศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3702 ลว 16 ก.พ.59 การขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 42 ลว 16 ก.พ.59 รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 803 ลว 15 ก.พ.59 ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 41 ลว 16 ก.พ.59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสำหรับข้าราชการที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/218 ลว 16 ก.พ.59 (ทต.บางละมุง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/217 ลว 16 ก.พ.59 (ทต.เสม็ด) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/216 ลว 16 ก.พ.59 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/213 ลว 16 ก.พ.59 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/ว 799 ลว 15 ก.พ.59 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1