วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/4091 ลว 19 ก.พ.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 700 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 898 ลว 19 ก.พ.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 700 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/3986 ลว 18 ก.พ.59 (ทม.บ้านสวน) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 700 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/3889 ลว 17 ก.พ.59 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเมืองพัทยาผู้รับบำนาญ (ประกาศมาแล้ว 700 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4092 ลว 19 ก.พ.59 การจัดส่งแบบทดสอบการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 700 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4089 ลว 19 ก.พ.59 มาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการ และคุณภาพนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 700 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4090 ลว 19 ก.พ.59 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 700 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/232 ลว 18 ก.พ.59 สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ (ประกาศมาแล้ว 700 วัน) ประเภท1
18 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/231 ลว 18 ก.พ.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1
18 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/230 ลว 18 ก.พ.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน รพ.สต.บ้านมาบประชัน (ประกาศมาแล้ว 701 วัน) ประเภท1