วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/654 ลว 17 มิ.ย.59 พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/13853 ลว 21 มิ.ย.59 อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/13855 ลว 21 มิ.ย.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/13851 ลว 21 มิ.ย.59 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2728 ลว 21 มิ.ย.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/13933 ลว 22 มิ.ย.59 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแบะแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/13854 ลว 21 มิ.ย.59 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (ประกาศมาแล้ว 702 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/662 ลว 22 มิ.ย.59 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/661 ลว 22 มิ.ย.59 การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการฯ (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/13852 ลว 21 มิ.ย.59 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองเข้าร่วมการอบรม (ประกาศมาแล้ว 703 วัน) ประเภท1