วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/4172 ลว 23 ก.พ.59 (ทม.พนัสนิคม) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/4161 ลว 23 ก.พ.59 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ กรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/3591 ลว 15 ก.พ.59 (ทม.ศรีราชา) การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นายโอภาส ธรรมรัตน์ (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 45 ลว 23 ก.พ.59 กำหนดกรดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 43 ลว 17 ก.พ.59 (ทถอ.) ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 819 ลว 16 ก.พ.59 (อปท.) ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 820 ลว 16 ก.พ.59 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2559 ชบ0023.3/4169 ลว. 23 ก.พ. 59 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 696 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 44 ลว 23 ก.พ.59 แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2558 (ประกาศมาแล้ว 696 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4166 ลว 23 ก.พ.59 การขยายผลการแก้ไขปัญหาการระบาดของหมอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 696 วัน) ประเภท1