วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/242 ลว 24 ก.พ.59 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ บูรณาการ BBL (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/241 ลว 24 ก.พ.59 โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 928 ลว 24 ก.พ.59 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/240 ลว 24 ก.พ.59 (ทถอ.) ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ "ร้านมัจฉากาชาด" จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 46 ลว 24 ก.พ.59 (อทป.) ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ "ร้านมัจฉากาชาด" จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/236 ลว 24 ก.พ.59 (ทต.โป่ง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/237 ลว 24 ก.พ.59 (อบต.วัดโบสถ์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/238 ลว 24 ก.พ.59 (ทต.บางเสร่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/239 ลว 24 ก.พ.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์) (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/1718 ลว 22 ม.ค.59 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 695 วัน) ประเภท1