วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4737 ลว 29 ก.พ.59 ขอความร่วมมือสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 691 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4730 ลว 29 ก.พ.59 การประกาศสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นงองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 691 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4726 ลว 29 ก.พ.59 ขอส่งแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 691 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/259 ลว 26 ก.พ.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 691 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/258 ลว 26 ก.พ.59 (อบต.หนองไผ่แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้วงวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera (ประกาศมาแล้ว 691 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/260 ลว 26 ก.พ.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 691 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/261 ลว 26 ก.พ.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา) (ประกาศมาแล้ว 691 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/262 ลว 26 ก.พ.59 (อบต.มาบไผ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 691 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/255 ลว 26 ก.พ.59 ตรวจสอบรายชื่อการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2559 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 694 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4566 ลว 26 ก.พ.59 การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 694 วัน) ประเภท1