วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/4394 ลว 24 ก.พ.59 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 689 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/4396 ลว 24 ก.พ.59 ขอเชิญร่วมพิธีงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 689 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/4398 ลว 24 ก.พ.59 โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 689 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/4535 ลว 25 ก.พ.59 ขอส่งหนังสือ 15 ปี การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 689 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/.... ลว 29 ก.พ.59 บัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559 สำหรับลูกจ้างประจำ (ประกาศมาแล้ว 690 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4728 ลว 29 ก.พ.59 การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 690 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/4727 ลว 29 ก.พ.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 690 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 50 ลว 29 ก.พ.59 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 690 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 50 ลว 29 ก.พ.59 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 690 วัน) ประเภท1
29 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/266 ลว 26 ก.พ.59 โครงการส่งเสริม สนับสนุน งานเทสกาล ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 (มหกรรม (ประกาศมาแล้ว 690 วัน) ประเภท1