วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5089 ลว 2 มี.ค.59 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 686 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/285 ลว 4 มี..ค.59 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ปี 2559 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 686 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5181 ลว 3 มี.ค.59 การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ แลผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 686 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/4740 ลว 29 ก.พ.59 แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 686 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 53 ลว 4 มี.ค.59 วันท้องถิ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 686 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1139 ลว 4 มี.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 686 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1140 ลว 4 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี,เมืองพัทยา) ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 686 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/289 ลว 4 มี.ค.59 (อบต.มาบไผ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 686 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5180 ลว 3 มี.ค.59 โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 687 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5182 ลว 3 มี.ค.59 สำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 687 วัน) ประเภท1