วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 59 ลว. 4 มี.ค. 59 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 685 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5306 ลว 4 มี.ค.59 ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 685 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 60 ลว 4 มี.ค.59 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 685 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5341 ลว 7 มี.ค.59 แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 685 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 1151 ลว 7 มี.ค.59 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 685 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/4887 ลว 1 มี.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ประสานการสัมมนา (ประกาศมาแล้ว 685 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/4886 ลว 1 มี.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 685 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5352 ลว 7 มี.ค.59 โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (ประกาศมาแล้ว 685 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 55 ลว 4 มี.ค.59 แจ้งข้อราชการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 688 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 54 ลว 4 มี.ค.59 การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 688 วัน) ประเภท1