วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 66 ลว 10 มี.ค.59 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ (ประกาศมาแล้ว 677 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/293 ลว 8 มี.ค.59 ประชาสััมพันธ์โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 678 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/5678 ลว 9 มี.ค.59 การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประกาศมาแล้ว 678 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5677 ลว 9 มี.ค.59 การดำเนินงานตามแผนบูรณาการโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 678 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 65 ลว 9 มี.ค.59 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 678 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/301 ลว 9 มี.ค.59 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อยวิทยะฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 679 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/295 ลว 8 มี.ค.59 การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (ประกาศมาแล้ว 679 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/297 ลว 8 มี.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 679 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/296 ลว. 8 มี.ค. 59 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network camera (ประกาศมาแล้ว 680 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/292 ลว 7 มี.ค.59 (ทถอ.) การเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 680 วัน) ประเภท1