วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/297 ลว 8 มี.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 679 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/296 ลว. 8 มี.ค. 59 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network camera (ประกาศมาแล้ว 680 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/292 ลว 7 มี.ค.59 (ทถอ.) การเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 680 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 62 ลว 7 มี.ค.59 (ทถอ) ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 680 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/5349 ลว 7 มี.ค.59 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 680 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 1149 ลว 7 มี.ค.59 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 681 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5307 ลว 4 มี.ค.59 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน" (ประกาศมาแล้ว 681 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 58 ลว 4 มี.ค.59 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 681 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 57 ลว 4 มี.ค.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศมาแล้ว 681 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/5308 ลว 4 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 681 วัน) ประเภท1