วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/319 ลว 15 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 672 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/320 ลว 15 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 672 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 1338 ลว 15 มี.ค.59 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง" (ประกาศมาแล้ว 672 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/313 ลว 14 มี.ค.59 การดำเนินงานตามโครงการ "ร้านหนูณิชย์...พาชิม" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนร้านอาหารที่มีลักษณะ "ถูก สะอาด ดี อร่อย" (ประกาศมาแล้ว 673 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/315 ลว 14 มี.ค.59 การออกการจัดการขยะชุมชนของประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 673 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/313 ลว 14 มี.ค.59 การดำเนินงานตามโครงการ "ร้านหนูณิชย์...พาชิม" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนร้านอาหารที่มีลักษณะ "ถูก สะอาด ดี อร่อย" (ประกาศมาแล้ว 673 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/.... ลว 15 มี.ค.59 การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 673 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5942 ลว 14 มี.ค.59 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 674 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5941 ลว 14 มี.ค.59 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (ประกาศมาแล้ว 674 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5553 ลว 8 มี.ค.59 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 674 วัน) ประเภท1