วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/27772 ลว 14 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒฯาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 63 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/27771 ลว 14 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 63 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/794 ลว 15 พ.ย.60 การขอใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบที่กำหนด ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 63 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/27773 ลว 14 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 63 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว6014 ลว 14 พ.ย.60 โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (ประกาศมาแล้ว 63 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/27676 ลว 14 พ.ย.60 การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่างๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 64 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/27674 ลว 14 พ.ย.60 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน ๓ กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 64 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/790 ลว 13 พ.ย.60 การเบิจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 64 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/791 ลว 13 พ.ย.60 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 64 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว57600 ลว 13 พ.ย.60 การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 64 วัน) ประเภท1