วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/345 ลว 21 มี.ค.59 การรวบรวมข้อมูลปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 670 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6670 ลว 21 มี.ค.59 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 670 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1423 ลว 21 มี.ค.59 แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ (ประกาศมาแล้ว 670 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/6672 ลว 21 มี.ค.59 สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17 จังหวัด) (ประกาศมาแล้ว 670 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/6673 ลว 21 มี.ค.59 สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด) (ประกาศมาแล้ว 670 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/342 ลว 21 มี.ค.59 "ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ กรณีศึกษา : พื้นที่ภาคตะวันออก" (ประกาศมาแล้ว 671 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6653 ลว 21 มี.ค.59 การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 671 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 71 ลว 21 มี.ค.59 จัดเก็บรายได้และนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 671 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6655 ลว 21 มี.ค.59 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (ประกาศมาแล้ว 671 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6654 ลว 21 มี.ค.59 การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 671 วัน) ประเภท1