วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1425 ลว. 21 มี.ค. 59 มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 665 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1423 ลว. 21 มี.ค. 59 แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสร้างและตำแหน่งในระบบใหม่ (ประกาศมาแล้ว 665 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1424 ลว.21 มี.ค. 59 การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก (ประกาศมาแล้ว 665 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/6724 ลว 22 มี.ค.59 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิ งบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6666 ลว 21 มี.ค.59 โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/349 ลว 22 มี.ค.59 โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 75 ลว 22 มี.ค.59 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1422 ลว 21 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี,เมืองพัทยา) แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6664 ลว 21 มี.ค.59 ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6657 ลว 21 มี.ค.59 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1