วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/352 ลว 24 มี.ค.59 ขอส่งสื่อพัฒนา EF เพื่อสร้างภูมิคุ่ใกันยาเสพติดในเด็กประถมวัยชุด "เล่นล้อมรัก" (ประกาศมาแล้ว 665 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/361 ลว 25 มี.ค.59 การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร"นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" (ประกาศมาแล้ว 665 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6841 ลว 23 มี.ค.59 แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายการสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6840 ลว 23 มี.ค.59 หลักเกณฑ์การกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็๋นเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 1461 ลว 23 มี.ค.59 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 76 ลว 22 มี.ค.59 การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆของส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/6678 ลว 21 มี.ค.59 ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6675 ลว 21 มี.ค.59 การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6669 ลว 21 มี.ค.59 การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6730 ลว 22 มี.ค.59 การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 666 วัน) ประเภท1