วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/364 ลว 25 มี.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1516 ลว 25 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี,เมืองพัทยา) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1515 ลว 25 มี.ค.59 การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/7135 ลว 25 มี.ค.59 ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 663 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/363 ลว 25 มี.ค.59 สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ( 14 จังหวัด ) (ประกาศมาแล้ว 663 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/357 ลว 24 มี.ค.59 (ทต.บางละมุง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 663 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/356 ลว 24 มี.ค.59 (ทต.ตะเคียนเตี้ย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 663 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/355 ลว 24 มี.ค.59 (อบต.พลวงทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 663 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/354 ลว 24 มี.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 663 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/353 ลว 24 มี.ค.59 (อบต.พลวงทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักาาถนน (ประกาศมาแล้ว 663 วัน) ประเภท1