วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/7100 ลว 25 มี.ค.59 (นายอำเภอสัตหีบ) การจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/7137 ลว 25 มี.ค.59 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/7139 ลว 25 มี.ค.59 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/382 ลว 29 มี.ค.59 (ทต.ตะเคียนเตี้ย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/*381 ลว 29 มี.ค.59 (ทต.เขาชีจรรย์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/380 ลว 29 มี.ค.59 (อบต.บ้านเก่า) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/379 ลว 29 มี.ค.59 (ทต.หนองชาก) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/378 ลว 29 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพะากิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/7328 ลว 29 มี.ค.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/7414 ลว 30 มี.ค.59 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 660 วัน) ประเภท1