วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/398 ลว 31 มี.ค.59 (ทต.หัวถนน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/397 ลว 31 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา) (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/3656 ลว 1 เม.ย.59 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/7413 ลว 30 มี.ค.59 การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 1553 ลว 30 มี.ค.59 การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/7159 ลว 28 มี.ค.59 (นายอำเภอพานทอง) การจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/7156 ลว 28 มี.ค.59 (ทม.ศรีราชา) การจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/7315 ลว 29 มี.ค.59 (นายอำเภอบางละมุง) การจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/7317 ลว 29 มี.ค.59 (ทม.ศรีราชา) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 657 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/7163 ลว 28 มี.ค.59 (ทม.ศรีราชา) การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ กรณีผู็รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 657 วัน) ประเภท1