วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/9411 ลว 17 เม.ย.61 การดอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๒ เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) และ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/ว1938 ลว 17 เม.ย.61 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/ว1940 ลว 17 เม.ย.61 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/ว1936 ลว 17 เม.ย.61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/ว1937 ลว 17 เม.ย.61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (การศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/290 ลว 17 เม.ย.61 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/291 ลว 17 เม.ย.61 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/249 ลว 17 เม.ย.61 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.5/ว1877 ลว 11 เม.ย.61 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2561 ชบ 0023.3/ว1895 ลว 11 เม.ย.61 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1