วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว6118 ลว 20 พ.ย.60 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารถ้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 57 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว259 ลว 20 พ.ย.60 คำชี้แจงการกรอกแบบรายงาน ศพด.๑/๖๑ แบบสรุปรายงานการใช้เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ ศพด.๑/๖๑) (ประกาศมาแล้ว 57 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/819 ลว 20 พ.ย.60 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการต้นแบบและองค์กร/หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/820 ลว 20 พ.ย.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจและคัดเลือกครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว258 ลว 20 พ.ย.60 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว255 ลว 17 พ.ย.60 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว257 ลว 20 พ.ย.60 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2560 ชบ 0023.1/816 ลว 17 พ.ย.60 การแต่งกายข้าราชการและพนักงานประจำสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว256 ลว 20 พ.ย.60 ขอเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความในหัวข้อ "การน้อมนำ หลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่ ๙ มาใช้ในงานปกครอง" (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/810 ลว 20 พ.ย.60 เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพและแระสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1