วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/819 ลว 7 เม.ย.59 การสำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 650 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/413 ลว 4 เม.ย.59 การเบิกจ่ายใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าเดินทางไปราชการของผู้นำชุมชน หรือผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) ประจำปี 2559ฯ (ประกาศมาแล้ว 652 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 84 ลว 4 เม.ย.59 ขอเชิญประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 652 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/410 ลว 4 เม.ย.59 การจัดสิทธิประโยชน์ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ประกาศมาแล้ว 653 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/405 ลว 1 เม.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 653 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/7654 ลว 1 เม.ย.59 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 653 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/391 ลว 31 มี.ค.59 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการของผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.)ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 653 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 1568 ลว 31 มี.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว81 ลว 1 เม.ย.59 แจ้งสนับสนุนสายการบินแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/399 ลว 30 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 656 วัน) ประเภท1