วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/18610 ลว 19 ส.ค.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 642 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว ระหว่างลงนาม ลว 22 ส.ค.59 สำรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 642 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3640 ลว 18 ส.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 642 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 167 ลว 16 ส.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 2540 (ประกาศมาแล้ว 645 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2559 ชบ 0023.1/842 ลว 18 ส.ค.59 การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 645 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2559 ชบ 0023.1/18558 ลว 18 ส.ค.59 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 645 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2559 ชบ 0023.2/18541 ลว 18 ส.ค.59 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 645 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/18547 ลว 18 ส.ค.59 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 645 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2559 ชบ 0023.3/18506 ลว 18 ส.ค.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 645 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 169 ลว 17 ส.ค.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 647 วัน) ประเภท1