วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 เม.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 1680 ลว 8 เม.ย.59 ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) (ประกาศมาแล้ว 647 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8302 ลว 8 เม.ย.59 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 648 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8305 ลว 8 เม.ย.59 (เมืองพัทยา) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีป้าย (ประกาศมาแล้ว 648 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8298 ลว 8 เม.ย.59 ขอแจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากลประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 648 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 8359 ลว 11 เม.ย.59 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 648 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8301 ลว 8 เม.ย.59 การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 648 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2559 ชบ 0023.2/.... ลว 11 เม.ย.59 ปฏิทินการสอบของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 648 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/7528 ลว. 31 มี.ค. 59 การปรับปรุงสถานะข้อมูลโครงการงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559และการคาดการณ์การก่อหน้ีผูกพันโครงการที่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นเดือนมีนาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 648 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2559 ชบ 0023.2/8069 ลว 5 เม.ย.59 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 648 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8291 ลว 8 เม.ย.59 การสำรวจข้อมูลความต้องการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (ประกาศมาแล้ว 648 วัน) ประเภท1