วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20986 ลว 15 ก.ย.59 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานการสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 643 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/20923 ลว 14 ก.ย.59 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 644 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4109 ลว 15 ก.ย.59 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 644 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20924 ลว 14 ก.ย.59 ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 644 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/932 ลว 14 ก.ย.59 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 644 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/20925 ลว 14 ก.ย.59 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 644 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 15 ก.ย.59 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานการสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 644 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 4100 ลว 14 ก.ย.59 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 644 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 4098 ลว 14 ก.ย.59 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 645 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/20922 ลว 14 ก.ย.59 การปก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการและเงินโบนัส พ.ศ.2524 (ประกาศมาแล้ว 645 วัน) ประเภท1