วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 8686 ลว 19 เม.ย.59 แนวทางการการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 8678 ลว 19 เม.ย.59 แนวทางในการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนงบประมาณภายใต้โครงการสนับสนุนแผนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 8689 ลว 19 เม.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.1/435 ลว 18 เม.ย.59 การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการส่วนภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/436 ลว 19 เม.ย.59 (ทต.โป่ง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8687 ลว 19 เม.ย.59 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8291 ลว 8 เม.ย.5 การสำรวจข้อมูลความต้องการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8676 ลว 19 เม.ย.59 ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8656 ลว 18 เม.ย.59 (ทม.ชลบุรี) การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8685 ลว 19 เม.ย.59 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1