วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 เม.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 1782 ลว 19 เม.ย.59 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 7 (ประกาศมาแล้ว 636 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/441 ลว 19 เม.ย.59 (อบต.บ่อทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 637 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2559 ชบ 0023.2/8647 ลว 18 เม.ย.59 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 637 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8701 ลว 19 เม.ย.59 ขออนุมัติเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 637 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 1781 ลว 19 เม.ย.59 บัญชีนวัตกรรมไทย (ประกาศมาแล้ว 637 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/8681 ลว 19 เม.ย.59 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่งนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 637 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8679 ลว 19 เม.ย.59 ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 637 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8693 ลว 19 เม.ย.59 ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ำดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 637 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/8658 ลว 19 เม.ย.59 การจััดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 8683 ลว 19 เม.ย.59 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 638 วัน) ประเภท1