วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9603 ลว 28 เม.ย.59 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ (ประกาศมาแล้ว 631 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 1924 ลว 29 เม.ย.59 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 631 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9605 ลว 28 เม.ย.59 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 631 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/9727 ลว 29 เม.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 631 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9596 ลว 28 เม.ย.59 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประกาศมาแล้ว 632 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9559 ลว 28 เม.ย.59 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 632 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9598 ลว 28 เม.ย.59 สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 632 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9591 ลว 28 เม.ย.59 การจัดทำคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 632 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/459 ลว 27 เม.ย.59 จัดพิมพ์คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 632 วัน) ประเภท1
27 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/458 ลว 27 เม.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 633 วัน) ประเภท1