วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/28429 ลว 22 พ.ย.60 แจ้งเลขที่เอกสารดอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28548 ลว 23 พ.ย.60 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28553 ลว 23 พ.ย.60 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานดรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแว้ดล้อม (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/6158 ลว 22 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/831 ลว 22 พ.ย.60 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว6157 ลว 22 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว 6156 ลว 22 พ.ย.60 แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในนเด็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/28428 ลว 22 พ.ย.60 การติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 58 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28238 ลว 21 พ.ย.60 ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 59 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/817 ลว 20 พ.ย.60 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ U-Report ประเทศไทย (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 60 วัน) ประเภท1