วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/9921 ลว 2 พ.ย.59 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 624 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 92 ลว 2 พ.ค.59 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 2 พ.ค.59 (ทีมประเมินฯ LPA.) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 2 พ.ค.59 (อปท.) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/471 ลว 29 เม.ย.59 (อบต.ทุกแห่ง) การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/472 ลว 29 เม.ย.59 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/รหว่างลงนาม ลว 2 พ.ค.59 (ระหว่างลงนาม) การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานธนานุบาลภาคและเขต (ระดับลูกเขต) (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9604 ลว 28 เม.ย.59 การบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 628 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9602 ลว 28 เม.ย.59 การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 628 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/9608 ลว 28 เม.ย.59 การจัดทำแผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มน้ำ (ปี 3561 - 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 628 วัน) ประเภท1