วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 2049 ลว 10 พ.ค.59 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (ประกาศมาแล้ว 619 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10227 ลว 10 พ.ค.59 ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 619 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/497 ลว 10 พ.ค.59 จัดทำโครงการให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 619 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10228 ลว 10 พ.ค.59 รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 619 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10225 ลว 10 พ.ค.59 การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานธนานุบาลภาคและเขต (ระดับลูกเขต) (ประกาศมาแล้ว 619 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1698 ลว 11 เม.ย.59 (เอกสารเพิ่มเติม) ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1697 ลว 11 เม.ย.59 (เอกสารเพิ่มเติม) ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 94 ลว 4 พ.ค.59 การโอนเงินภาาีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/9930 ลว 2 พ.ค.59 การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผูู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 1996 ลว 3 พ.ค.59 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (ประกาศมาแล้ว 625 วัน) ประเภท1