วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/527 ลว 18 พ.ค.59 (อปท.) ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ - อปท.) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 611 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11153 ลว 19 พ.ค.59 โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 611 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10922 ลว 18 พ.ค.59 การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 611 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 103 ลว 13 พ.ค.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนเมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 611 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10787 ลว 17 พ.ค.59 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 612 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10786 ลว 17 พ.ค.59 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 612 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10785 ลว 17 พ.ค.59 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 612 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10570 ลว 12 พ.ค.59 โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 612 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 2109 ลว 12 พ.ค.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 612 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 102 ลว 13 พ.ค.59 จัดเก็บรายได้และนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 612 วัน) ประเภท1