วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 1991 ลว 3 พ.ค.59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 610 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 91 ลว 29 เม.ย.59 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 610 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 90 ลว 29 เม.ย.59 แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ราย (ประกาศมาแล้ว 610 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.4/10681 ลว 16 พ.ค.59 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (ประกาศมาแล้ว 610 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 101 ลว 13 พ.ค.59 ประกาศผลการเรียนดีเด่น (ประกาศมาแล้ว 611 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/514 ลว 13 พ.ค.59 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 611 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/513 ลว 13 พ.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 611 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/515 ลว 13 พ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 611 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/10624 ลว 13 พ.ค.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 614 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/511 ลว 13 พ.ค.59 โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) (ประกาศมาแล้ว 614 วัน) ประเภท1