วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/545 ลว 26 พ.ค.59 (ทต.คลองตำหรุ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 ชบ 0023.1/555 ลว 26 พ.ค.59 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 109 ลว 26 พ.ค.59 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 ชบ 0023.1/541 ลว 26 พ.ค.59 โครงการผ้าท้องถิ่นทั่วไทยเถิดไท้องค์ราชินี (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/11373 ลว. 24 พ.ค. 59 การเข้าเฝ้าฯ๖ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 605 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10783 ลว.17 พ.ค. 59 การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 605 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11229 ลว.23 พ.ค. 59 การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 605 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11227 ลว. 23 พ.ค. 59ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษ ขอแจ้งเปลี้ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) (ประกาศมาแล้ว 605 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11228 ลว.23 พ.ค. 59 สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 605 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 2232 ลว.24 พ.ค. 59 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 605 วัน) ประเภท1