วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 2220 ลว 23 พ.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนพฤษภาคม 2559 ) และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนพฤษภาคม 2559 ) (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11756 ลว 26 พ.ค.59 แนวทางการบูรณาการเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11746 ลว 26 พ.ค.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11745 ลว 26 พ.ค.59 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11743 ลว 26 พ.ค.59 สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11754 ลว 26 พ.ค.59 การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (ประกาศมาแล้ว 603 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/554 ลว 26 พ.ค.59 การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 604 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/542 ลว 26 พ.ค.59 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 604 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/543 ลว 26 พ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 604 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/544 ลว 26 พ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 604 วัน) ประเภท1