วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 2341 ลว 30 พ.ค.59 ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม (ประกาศมาแล้ว 598 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11802 ลว 27 พ.ค.59 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีป้าย (ประกาศมาแล้ว 599 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 2311 ลว 26 พ.ค.59 แจ้งมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการแก้ไขคำผิด คำแนะนำและแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 599 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 2312 ลว 26 พ.ค.59 แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 มิได้กำหนดไว้ (ประกาศมาแล้ว 599 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 2306 ลว 26 พ.ค.59 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 599 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 2323 ลว 27 พ.ค.59 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ประกาศมาแล้ว 599 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11574 ลว 25 พ.ค.59 ขอความร่วมมือพิจารณาค้นหาชุมชนต้นแบบแห่งความดี (ประกาศมาแล้ว 599 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/560 ลว 27 พ.ค.59 กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 599 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 113 ลว 27 พ.ค.59 แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 5 (ประกาศมาแล้ว 602 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/557 ลว 27 พ.ค.59 แจ้งให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 602 วัน) ประเภท1