วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 116 ลว 1 มิ.ย.59 การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 595 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12148 ลว 1 มิ.ย.59 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis) ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 595 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.12116 ลว 31 พ.ค.59 การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 595 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 2324 ลว 29 พ.ค.59 บัญชีนวัตกรรมไทย (ประกาศมาแล้ว 596 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/11882 ลว 30 พ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 596 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 2342 ลว 30 พ.ค.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 596 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/11883 ลว 10 พ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 596 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 31 พ.ค.59 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลที่สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ (ประกาศมาแล้ว 596 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11801 ลว 27 พ.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 596 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/11881 ลว 30 พ.ค.59 การเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 596 วัน) ประเภท1