วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/583 ลว 2 มิ.ย.59 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่พาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 594 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 117 ลว 1 มิ.ย.59 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนเมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 594 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12157 ลว 1 มิ.ย.59 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 594 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12159 ลว 1 มิ.ย.59 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลที่สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ (ประกาศมาแล้ว 594 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/573 ลว 1 มิ.ย.59 โปรดแจ้งวันและเวลา เข้าเฝ้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ประกาศมาแล้ว 594 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 118 ลว 1 มิ.ย.59 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 595 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/569 ลว 1 มิ.ย.59 (ทต.เขาชีจรรย์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 595 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/570 ลว 1 มิ.ย.59 (อบต.โคกขี้หนอน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 595 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/571 ลว 1 มิ.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 595 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/572 ลว 1 มิ.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 595 วัน) ประเภท1