วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 2402 ลว 2 มิ.ย.59 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/586 ลว 3 มิ.ย.59 (อบต.เกษตรสุวรรณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/587 ลว 3 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12345 ลว 3 มิ.ย.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 593 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12344 ลว 3 มิ.ย.59 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 593 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12343 ลว 3 มิ.ย.59 ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอย และข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า (ประกาศมาแล้ว 593 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12250 ลว 2 มิ.ย.59 (ทม.ชลบุรี) การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (สป.) เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่โรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 593 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/584 ลว 3 มิ.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 593 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12155 ลว 1 มิ.ย.59 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (ประกาศมาแล้ว 593 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 14 ลว 1 พ.ค.59 การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น (ประกาศมาแล้ว 593 วัน) ประเภท1