วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 2506 ลว 7 มิ.ย.59 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศมาแล้ว 588 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.1/12462 ลว 6 มิ.ย.59 แต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 588 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12606 ลว 7 มิ.ย.59 การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 588 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12602 ลว. 7 มิ.ย. 59 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12464 ลว 6 มิ.ย.59 การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/596 ลว 7 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2460 ลว 6 มิ.ย.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่มเติม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิตประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/600 ลว 7 มิ.ย.59 จัดงาน "สุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย" ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/598 ลว 7 มิ.ย. 59 กิจกรรม "สร้างสรรค์ ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/597 ลว 7 มิ.ย.59 การประกวดภาพวาดในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1