วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12778 ลว 9 มิ.ย.59 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12862 ลว 9 มิ.ย.59 (ทม.พนัสนิคม) ขอเชิญประชุมแนวทางการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12861 ลว 9 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) ขอเชิญประชุมแนวทางการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 124 ลว 9 มิ.ย.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12776 ลว 9 มิ.ย.59 ส่งมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12777 ลว 9 มิ.ย.59 การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12775 ลว 9 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/601 ลว 9 มิ.ย.59 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2558 (1 ตุลาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12773 ลว 9 มิ.ย.59 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2558 (1 ตุลาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/124 ลว 9 มิ.ย.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1