วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12982 ลว 13 มิ.ย.59 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 587 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 121 ลว 8 มิ.ย.59 การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อยวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 587 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 124 ลว 9 มิ.ย.59 นำส่งรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 587 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 125 ลว 13 มิ.ย.59 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 587 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/12902 ลว 10 มิ.ย.59 การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 587 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/12780 ลว 9 มิ.ย.59 การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...... (ประกาศมาแล้ว 587 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2539 ลว 9 มิ.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนมิถุนายน และเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/12902 ลว 10 มิ.ย.59 การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12870 ลว 9 มิ.ย.59 การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 2538 ลว 9 มิ.ย.59 การบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1