วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1091 ลว 8 พ.ย.59 การรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 228 ลว 7 พ.ย.59 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25702 ลว 7 พ.ย.59 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25704 ลว 7 พ.ย.59 การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25703 ลว 7 พ.ย.59 การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 226 ลว 7 พ.ย.59 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25707 ลว 7 พ.ย.59 อนุมัติโครงการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5148 ลว 7 พ.ย.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.3560 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 591 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5123 ลว 4 พ.ย.59 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) (ประกาศมาแล้ว 591 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5122 ลว 4 พ.ย.59 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) (ประกาศมาแล้ว 591 วัน) ประเภท1