วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว265 ลว 24 พ.ย.60 เชิญประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี และโครงการ/กิจกรรมดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 54 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว263 ลว 24 พ.ย.60 เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 54 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว6188 ลว 23 พ.ย.60 การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 54 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28554 ลว 23 พ.ย.60 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 55 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28425 ลว 22 พ.ย.60 ขอส่งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 55 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28426 ลว 22 พ.ย.60 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 55 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/838 ลว 23 พ.ย.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 55 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/28427 ลว 22 พ.ย.60 แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ตนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 55 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/834 ลว 22/11/60 การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมฯการประกอบอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 55 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/830 ลว 22 พ.ย.60 ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 55 วัน) ประเภท1