วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 233 ลว 9 พ.ย.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ตุลาคม 2559 เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25904 ลว 8 พ.ย.59 แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25895 ลว 8 พ.ย.59 เร่งรัดการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการก่อสร้างปรับปรุงประปาและถนนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25905 ลว 8 พ.ย.59 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25903 ลว 8 พ.ย.59 (ทม.แสนสุข) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 229 ลว 8 พ.ย.59 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 589 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25891 ลว 8 พ.ย.59 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1092 ลว 8 พ.ย.59 จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 59 ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/28594 ลว 8 พ.ย.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 227 ลว 7 พ.ย.59 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 590 วัน) ประเภท1