วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/13493 ลว 16 มิ.ย.59 ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (ประกาศมาแล้ว 579 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2631 ลว 15 มิ.ย.59 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ประกาศมาแล้ว 580 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 2630 ลว 15 มิ.ย.59 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 580 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/13313 ลว 15 มิ.ย.59 ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) (ประกาศมาแล้ว 580 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/13320 ลว 15 มิ.ย.59 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) (ประกาศมาแล้ว 580 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2632 ลว 15 มิ.ย.59 การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (ประกาศมาแล้ว 581 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 15 มิ.ย.59 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 581 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2631 ลว 15 มิ.ย.59 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ประกาศมาแล้ว 581 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2629 ลว 15 มิ.ย.59 แจ้งกฏกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (ประกาศมาแล้ว 581 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 127 ลว 15 มิ.ย.59 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 581 วัน) ประเภท1