วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 2726 ลว 21 มิ.ย.59 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (ประกาศมาแล้ว 578 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/659 ลว 21 มิ.ย.59 มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย (ประกาศมาแล้ว 578 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 2727 ลว 21 มิ.ย.59 การดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 578 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/13843 ลว 21 มิ.ย.59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ประกาศมาแล้ว 578 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12603 ลว 7 มิ.ย.59 ขอส่งหนังสือรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Local Performance Assessment Annual Report 2015) (ประกาศมาแล้ว 578 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/657 ลว 21 มิ.ย.59 (อบต.บ้านเซิด) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera (ประกาศมาแล้ว 578 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/658 ลว 21 มิ.ย.59 (อบต.หนองเหียง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 578 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 20 มิ.ย.59 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองเข้าร่วมการอบรม (ประกาศมาแล้ว 579 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 20 มิ.ย.59 เชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บ้วบาทยาตรา" (ประกาศมาแล้ว 579 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 129 ลว 17 มิ.ย.59 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) (ประกาศมาแล้ว 579 วัน) ประเภท1