วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/อยู่ระหวางรอลงนาม ขอขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) และผ่อนผันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 583 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1121 ลว 15 พ.ย.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 583 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1122 ลว 15 พ.ย.59 การจัดทำข้อมูลรายละเอียดนักเรียนและข้อมูลรายละเอียดโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 583 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26318 ลว 11 พ.ย.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2561) (ประกาศมาแล้ว 583 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 235 ลว 14 พ.ย.59 การจัดทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) (ประกาศมาแล้ว 583 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26355 ลว 14 พ.ย.59 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 583 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26319 ลว 11 พ.ย.59 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 584 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2559 ชบ 0023.1/26316 ลว 11 พ.ย.59 การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ประกาศมาแล้ว 584 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26344 ลว 14 พ.ย.59 แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 584 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26345 ลว 14 พ.ย.59 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนูน้อยอ่านออกเขียนคล่อง) (ประกาศมาแล้ว 584 วัน) ประเภท1