วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14274 ลว 27 มิ.ย.59 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14276 ลว 27 มิ.ย.59 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14037 ลว 23 มิ.ย.59 สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2814 ลว 27 มิ.ย.59 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/14277 ลว 27 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 2815 ลว 27 มิ.ย.59 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.13936 ลว 22 มิ.ย.59 เชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" (ประกาศมาแล้ว 574 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 132 ลว 23 มิ.ย.59 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 574 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/667 ลว 23 มิ.ย.59 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 574 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/666 ลว 23 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 574 วัน) ประเภท1