วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2819 ลว 27 มิ.ย.59 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 2668 ลว 16 มิ.ย.59 ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารฝึกอบรมวิทยากร ครู ก. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 2656 ลว 16 มิ.ย.59 การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 2818 ลว 27 มิ.ย.59 การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14307 ลว 27 มิ.ย.59 การจัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/676 ลว 27 มิ.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 572 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14307 ลว 27 มิ.ย.59 การจัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ (ประกาศมาแล้ว 572 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ขั้นตอนการดำเนินการสอบ ลว 27 มิ.ย.59 ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารและตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ของ อบต.(มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งในระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 572 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14273 ลว 27 มิ.ย.59 ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (ประกาศมาแล้ว 572 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14271 ลว 27 มิ.ย.59 การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 572 วัน) ประเภท1