วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 2857 ลว 29 มิ.ย.59 ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14583 ลว 29 มิ.ย.59 การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการปลูกหญ้าแฝก (VGT) (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/685 ลว 29 มิ.ย.59 (ทต.เขาชีจรรย์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 569 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 134 ลว 29 มิ.ย.59 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 570 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.2/14574 ลว 29 มิ.ย.59 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 570 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14370 ลว 27 มิ.ย.59 การสำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ (ปี 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (ประกาศมาแล้ว 570 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14503 ลว 28 มิ.ย.59 การส่งเสริมสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/14502 ลว 28 มิ.ย.59 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนาจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/683 ลว 28 มิ.ย.59 การรายงานปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 133 ลว 27 มิ.ย.59 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 571 วัน) ประเภท1